Omslagsbild: Lära och undervisa matematik

Utgivningsdatum: 2012-09-20
ISBN: 978-91-1-304508-5

Lära och undervisa matematik

Från förskoleklass till åk 6
Några av landets främsta experter på lärarutbildning, matematik och matematikdidaktik medverkar i denna samskrivna bok. Den riktar sig främst till blivande och verksamma F-6-lärare.

Ambitionerna är högt ställda. Boken fyller ett viktigt behov av grundläggande matematikdidaktisk litteratur och bidrar därigenom till bättre matematikkunskaper i vårt land.

Ur innehållet
- Att bli en kompetent matematiklärare
- Vad är matematik och matematikdidaktik
- De allra yngsta barnens lärande
- Kursplaner
- Problemlösning
- Statistik och sannolikhetslära
- Taluppfattning, aritmetik och algebra
- Geometri
- Diagnos och bedömning
- Kommunikation och lärande i matematik
- Övergripande tankar om mångkulturalitet, genusperspektiv, metakognition samt inte minst vikten av en röd tråd genom skolans hela matematikundervisning.

Barbro Grevholm, professor i matematikdidaktik, Agder universitet (Norge) är huvudredaktör. Övriga medverkande författare i alfabetisk ordning: Camilla Björklund, lektor, Göteborgs universitet, Johan Häggström, lektor, Göteborgs universitet (NCM), Katarina Kjellström, lektor, Stockholms universitet, Stefan Löfwall, lektor, Karlstads universitet, Eva Norén, lektor, Stockholms universitet, Gunilla Olofsson, lektor, Stockholms universitet, Elisabeth Persson, lektor, Högskolan i Borås, Lars-Erik Persson, professor, Luleå Teknisk universitet, Per-Eskil Persson, lektor, Malmö högskola, Eva Riesbeck, lektor, Malmö högskola och Eva Taflin, lektor, Högskolan Dalarna.

Barbro Grevholm är professor i matematikdidaktik vid universitetet i Agder i Norge sedan 2002 och professor emerita vid högskolan i Kristianstad. Hon har examen som gymnasielärare i matematik och fysik samt forskarutbildning i matematik och har varit lektor i gymnasieskolan i över 20 år. Samtidigt har hon varit verksam som  lärarutbildare först vid Lunds universitet och senare vid Högskolan i Kristianstad.

Barbro Grevholm har sedan 1980-talet gett ut läromedel för både grundskolan och gymnasieskolan och varit redaktör för mer än 30 böcker, varav flera för en internationell publik inom lärarutbildningen. Hennes forskningsintressen rör begreppsutveckling i lärarutbildningen, matematisk problemlösning samt genus och matematik. Hon var en i ledningen för den svenska forskarskolan i matematikdidaktik och ledare för den nordiska forskarskolan i matematikdidaktik samt ledare för forskarutbildningsprogrammet vid Universitetet i Agder. 

Hon har handlett en stor grupp doktorander i Sverige och i Norge till licentiatexamen och doktorsexamen i matematikdidaktik. Inom lärarutbildningen har hon ansvarat för kurser för förskollärare, speciallärare, grundskollärare och gymnasielärare samt kompetensutvecklingskurser  för verksamma lärare inom IKT och matematikdidaktik. Mellan åren 1980 och 2001 var hon expert på Skolverket (tidigare Skolöverstyrelsen) för gymnasiets kursplaner i matematik. Hennes forskningsintressen, CV och publikationslista finns på www.hkr.se/Barbro-Grevholm 
 
 
 

Mer om författaren

Lars-Erik Persson har den unika kombinationen av att ha avlagt ämneslärarexamen och vara professor i matematik vid Luleå tekniska universitet och vid Uppsala universitet. Han har intresserat sig för undervisning på alla nivåer och är en mycket uppskattad kunskapsspridare även utanför universitetet. Han har fått flera priser för detta, bl.a. Ångpanneföreningens stora pris 2008. Han har varit medförfattare till elva böcker på universitetsnivå och har varit handledare till 47 personer med doktorsexamen, varav fem i matematikdidaktik.

 

Mer om författaren

Stefan Löfwall är universitetslektor vid Karlstads universitet. Han har lång erfarenhet av lärarutbildning, där han undervisat i såväl matematik som matematikdidaktik och också producerat eget material för utbildningen. Ett annat område han ägnat sig mycket åt är kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare, såväl lokalt som nationellt. Han har också tidigare erfarenhet av att vara lärare på gymnasiet och i grundskolan. 

Mer om författaren

Per-Eskil Persson har mångårig erfarenhet som matematiklärare inom olika skolformer och disputerade i matematik och lärande 2010. Han arbetar sedan 2003 med lärarutbildning vid Malmö Högskola, från 2010 som lektor i matematik med didaktisk inriktning. Vid sidan av undervisningen forskar han inom specialområdena algebra och digitala verktyg i undervisningen och har publicerat en rad vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.

 

Mer om författaren

Camilla Björklund är i grunden barnträdgårdslärare och disputerade i pedagogik 2007. Hon arbetar som forskare och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot förskolebarns matematiklärande vid Göteborgs universitet och har tidigare varit verksam vid Åbo Akademi, Finland. Hon har skrivit böcker för lärarutbildning och både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar som publicerats nationellt och internationellt.

 

Mer om författaren

Eva Norén är universitetslektor i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning”. Hon har undervisat i matematikdidaktik på Lärarhögskolan i Stockholm, men även i grundskolans tidiga år, där som klasslärare och speciallärare i matematik. Hon föreläser och undervisar om flerspråkiga elever i matematikundervisningen samtidigt som hon samordnar grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6 på Stockholms universitet.

Mer om författaren

Eva Riesbeck är universitetslektor i matematikens didaktik mot tidigare år. Hon disputerade 2008 med avhandlingen På tal om matematik vid Linköpings universitet. Avhandlingen handlar om språk, interaktion och matematik i matematikklassrummet samt problemlösning. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning i grundskolan samt som lärarutbildare vid Linköpings universitet och Malmö högskola. Sedan 2009 är hon anställd vid Malmö högskola. Hennes forskning handlar om ”Matematik för den digitala generationen” F–3, ”Kommunikation och matematik i mångkulturella miljöer” 4–6, samt ”Matematik i förskolan”.

Mer om författaren

Johan Häggström är universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet. Han har mångårig erfarenhet från grundskola, lärarutbildning och kompetensutbildning. Hans forskning är i första hand inriktad mot frågor kring relationen mellan undervisning och lärande i matematikklassrummet. Johan är knuten till NCM och redaktör för NOMAD, Nordisk Matematikdidaktik.

 

Mer om författaren

Gunilla Olofsson är universitetslektor i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon arbetar i Prim-gruppen med utveckling av nationella prov i matematik. Hon har tidigare undervisat i många år i matematik på grundskolan och gymnasieskolan. Gunilla är också verksam inom lärarutbildningen med kurser i matematikdidaktik och bedömning.

 

Mer om författaren

Eva Taflin är fil. dr i matematik med didaktisk inriktning och lektor i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna, där hon har ansvar för matematikämnet inom lärarutbildningen. Hon är utbildad gymnasielärare och grundskollärare med erfarenhet från grundskola, gymnasieskola och komvux. Hon disputerade 2007 med avhandlingen ”Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande”. Den är en studie som behandlar matematisk problemlösning och hur en särskild typ av problem, så kallade ”rika problem”, kan utgöra underlag för elevers lärande och lärarens undervisning. 2008 fick hon Skolportens stipendium för årets mest inspirerande avhandling och 2009 erhöll hon Delta kappa gammas pedagogiska pris.

Mer om författaren

Katarina Kjellström är universitetslektor i matematikdidaktik med inriktning mot bedömning. Hon arbetar i Prim-gruppen på Stockholms universitet med utveckling av nationella prov i matematik.  Hon har tidigare undervisat många år i matematik på grundskolan och gymnasieskolan. Katarina är också verksam inom lärarutbildningen, framför allt med kurser om bedömning av elevers kunskaper i matematik.

 

Mer om författaren

Elisabeth Persson är lektor i didaktik med inriktning mot matematik vid Högskolan i Borås. Hon arbetar sedan 1999 som lärare och forskare inom lärarutbildningen och har dessförinnan mångårig erfarenhet som lärare i grundskolan. Hon disputerade 2009 på en avhandling där blivande matematiklärare följs under utbildningen och deras första år i yrket. Hennes forskningsintresse handlar om frågor kring matematikundervisning och lärares arbete. För närvarande arbetar Elisabeth Persson med ett fyraårigt forskningsprojekt där inkludering och ökad måluppfyllelse står i fokus.

Mer om författaren

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Norstedts nyhetsbrev

Nyheter om nya böcker och författare. Utvalda erbjudanden och inbjudningar till författarkvällar. Spännande läsning.

Den här webbplatsen är skyddad av Google Privacy Policy och Terms of Service.