Eric Voegelin

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Vetenskap, politik och gnosticism är en kort introduktion till Eric Voegelin och hans verk, och presenterar tre av hans uppsatser. Dessa ger en klar bild av grunddragen i Voegelins analys av de totalitära ideologiernas rötter, de psykologiska grunderna och etableringsstrategierna för den moderna gnosticismens "förbud" mot den klassiska filosofins frågor, "Gudsmordet" hos Hegel, Marx, Nietzsche och Heidegger och den moderna historiefilosofin.

Voegelin hör inte till de traditionalistiska tänkare som tar avstånd från moderniteten utan hyser en tilltro till den angloamerikanska formen av demokrati. Hans optimism beror dock mer på hans tilltro till mänsklighetens förmåga att rekonstruera den förmoderna klassiska och kristna erfarenhetsvärlden och dess symbolspråk. Tysk-amerikanen Eric Voegelin (1901-1985) kan beskrivas som filosof, idéhistoriker, statsvetare, kulturhistoriker, teolog och religionshistoriker. Jan Olof Bengtsson, som också översatt uppsatserna, har skrivit ett inledningskapitel som sätter in Voegelins texter i sitt sammanhang och presenterar hans författarskap.

Läs mer

Eric Voegelin

Vetenskap, politik och gnosticism