Åsa Morberg

Foto: Stéfan Estassy

Utforska författaren

Åsa Morberg är docent i didaktik med mångårig erfarenhet av lärarutbildning, som lärare, fortbildare, administratör och forskare. Hon disputerade på en lärarutbildningsavshandling 1999: Morberg, Å (1999) Ämnet som nästan blev En studie av metodiken i lärarutbildningen, 1862-1984, Stockholm: LHS-förlag. Avhandlingen handlar om metodikämnets historiska utveckling sedd genom de statliga styrdokumenten. Metodiken var ett icke forskningsbaserat och praktiskt ämne, vars företrädare var yrkesverksamma skickliga lärare som genomförde en personligt buren undervisning baserad på praktiska yrkeskunskaper i högskolan/universitetet .

Åsa Morberg byggde som ämnesföreträdare i didaktikavdelningen upp didaktikämnet vid Högskolan i Gävle från A-nivå till D-nivå och ansvarade för att didaktiken fick magisterrättigheter. Nuvarande forskningsområde är nyblivna lärares första tid i yrkesverksamhet det vill säga den s.k. induction-perioden eller introduktionsåret för att använda yrkeslegitimationens ordval.

Åsa Morberg har en internationell karriär som medlem i NQTNE, ett nordeuropeiskt nätverk för forskning om nya lärare. Hon har varit ordförande under tre år i RDC 9 ”In service learning” i ATEE och för närvarande är hon medlem i det administrativa rådet i ATEE.  RDC 9 bedriver forskning om Induction-perioden.

Åsa Morberg har varit ledare för ett lokalt kommunnätverk med nio kommuner sedan nio år tillbaka som utvecklar och forskar kring: Induction I Stöd till nyblivna lärare, Induction II Stöd till nyblivna lärare med hjälp av mentorer och Induction III Från utbildning till yrkesarena.  Induction IV startas inom kort och handlar om Från nybliven lärare till legitimerad lärare. Fokus finns i inductionforskningen på lärarsocialisation och professionell utveckling. Åsa Morberg är initiativtagare till forskargruppen ”Induction” vid Högskolan i Gävle och hon har publicerat en rad arbeten inom induction-området. Mest känd är Fransson, Göran & Morberg, Åsa (Red) (2001): De första ljuva åren – lärares första tid i yrket. Studentlitteratur. Lund.

 

Utgivning

Om boken

Mentorskap under introduktionsåret.
Såväl erfarna som nyblivna lärare står nu inför en stor och spännande utmaning. Rutinerade lärare ska bli mentorer, nyblivna lärare ska få en mentor. I denna bok belyses många av de mest centrala frågorna samt ges handfast vägledning. Mentorns uppgift slås fast av Skolverket och syftar till att stödja den nyblivna lärarens professionella utveckling. Detta ställer krav inte bara på de nyblivna lärarna utan även på mentorerna, eftersom mentorsrollen är ny för de flesta.

Syftet med denna bok är dels att tydliggöra mentorernas uppdrag, dels att lyfta fram rimliga förväntningar från nybörjarlärarna. Vad behöver mentorerna kunna och hur kan de nyblivna lärarna förbereda sig? För att introduktionsåret ska bli framgångsrikt behandlas i boken både förhållningssätt och innehåll, planering och genomförande. Eftersom mentorskapet är obligatoriskt för att den nyexaminerade läraren ska få sin legitimation, är det extra viktigt att det genomförs på ett strukturerat och målinriktat sätt.

Läs mer

Åsa Morberg

Introduktionsåret